Rezervuj ihneď

Vitajte v hoteli Modena ***

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky Hotela Modena***

Prevádzkovateľ ProZeta s r.o.

ČL. I. POJMY, VYKONANIE OBJEDNÁVKY

I. 1. Objednávateľ je právnická alebo fyzická osoba, ktorá vykoná objednávku.
I. 2. Prevádzkovateľom je spoločnosť ProZeta, s.r.o., Padlých hrdinov 24, 821 06 Bratislava.
I. 3. Objednávkou sa rozumie objednanie ubytovacích a iných súvisiacich služieb (strava, parkovanie, ....) v prevádzke Hotela Modena na adrese Vlčie hrdlo 1/A Bratislava.
I. 4. Objednávku môže objednávateľ vykonať osobne, telefonicky, e-mailom alebo listom.
I. 5. Prevádzkovateľ po odsúhlasení objednávku bezodkladne zaknihuje do hotelového rezervačného systému.
I. 6. Po vykonaní objednávky a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa podľa ods. I. 3. dochádza medzi objednávateľom a prevádzkovateľom k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, na ktorý sa vzťahujú tieto Obchodné podmienky.

ČL. II. CENOVÉ PLATOBNÉ PODMIENKY

II.1. Prevádzkovateľ zverejnil cenník služieb na svojej internetovej stránke a na recepcii hotela.
II.2. Objednávateľ vykonaním objednávky vydáva svoj súhlas so zaplatením takto zverejnených cien za objednané služby.
II.3. Objednávateľ je povinný vykonať platbu za svoju objednávku v plnej výške vopred, pred poskytnutím služieb podľa objednávky, a to buď prevodom na účet prevádzkovateľa, alebo kreditnou kartou, alebo hotovostnou platbou na recepcii hotela. V prípade stornovania objednávky je prevádzkovateľ povinný započítať rezervačný poplatok so storno platbou a vrátiť časť platby za objednávku zníženú o výšku storno platby objednávateľovi prevodom na účet, kreditnou kartou alebo v hotovosti na recepcii hotela.
II.4. Prevádzkovateľovi vzniká právo požadovať od objednávateľa zaplatenie rezervačného poplatku na účely zabezpečenia služieb podľa objednávky objednávateľa. Toto svoje právo vykoná prevádzkovateľ vo forme zaslania rezervačného Vouchera objednávateľovi (obvykle e-mailom alebo faxom), v ktorom prevádzkovateľ vyčísli celkovú cenu objednávky, uvedie výšku požadovaného rezervačného poplatku, jeho splatnosť a príp. storno podmienky objednávky, pričom tieto sa môžu odlišovať od storno podmienok uvedených v čl. III. týchto Obchodných podmienok. Rezervačný poplatok nepodlieha zdaniteľnému plneniu v zmysle zákona o DPH a bude objednávateľovi po zaplatení odpočítaný z výslednej ceny objednávky.

ČL. III. STORNO PODMIENKY A POPLATKY

III.1. Objednávateľ má právo svoju objednávku, alebo jej časť stornovať, pričom storno objednávky môže vykonať listom alebo e-mailom.
III.2. Za storno objednávky sa podľa týchto obchodných podmienok nepovažuje neoznámené neodobratie služieb od prevádzkovateľa objednávateľom podľa ním vykonanej objednávky,
III.3. Objednávateľ vykonaním objednávky vydáva svoj súhlas so storno podmienkami prevádzkovateľa.
III.4. Prevádzkovateľovi vzniká po stornovaní objednávky zo strany objednávateľa nárok na storno poplatky vo výške:

 • uskutočnenie storna objednávky viac ako 5 dni pred príchodom je bez poplatku 
 • uskutočnenie storna objednávky 3 až 4 dni pre dňom príchodu (dňom začiatku objednanej služby) je výška storno poplatku 50 % ceny objednanej služby bez miestnej dane (ďalej len "MD") 
 • uskutočnenie storna objednávky 1 až 2 dni pre dňom príchodu (dňom začiatku objednanej služby) a rovnako tak v deň príchodu do hotela je výška storno poplatku 100 % ceny objednanej služby bez MD.
 • storno poplatok vo výške 100 % z ceny objednanej služby bez MD je objednávateľ povinný zaplatiť v prípade, ak sa hostia na základe objednaných služieb v hoteli v deň rezervácie neubytujú.

III.5. Objednávateľ je po vykonaní storna svojej objednávky povinný storno poplatok, ktorého výška je určená podľa bodu 4 tohto článku, zaplatiť prevádzkovateľovi na účet číslo [SK8802000000003156398151] do troch pracovných dní odo dňa vykonania storna objednávky. Prevádzkovateľ má právo na pokutu z omeškania platby vo výške 0,5 % denne z nezaplatenej platby alebo časti platby. III.6. Storno poplatok v prípade zrušenia objednávky alebo zrušenia časti objednávky nie je zdaniteľným plnením v zmysle zákona o DPH.

ČL. IV. UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV - SKUPINY (nad 30 osôb)

IV.1. Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledovné podmienky pre rezerváciu ubytovania pre skupinu účastníkov:
Záloha a platba:

 • Objednávateľ je povinný po objednaní služieb a následnom odsúhlasení objednávky prevádzkovateľom na základe zálohovej faktúry vystavenej prevádzkovateľom uhradiť 50% z celkovej ceny za ubytovanie 30-14dní pred termínom príchodu. V prípade ak tak neurobí, bude mu účtovaný storno poplatok pre ubytovanie skupín účastníkov viď článok IV. Bod 2.
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť zvyšok sumy za objednané služby na základe objednávky najneskôr pri príchode skupiny do hotela prevádzkovateľa.

IV.2. Prevádzkovateľovi vzniká po stornovaní objednávky zo strany objednávateľa nárok na storno poplatky vo výške:

 • uskutočnenie storna objednávky do zaplatenie zálohy za ubytovacie šlužby je bez poplatku,
 • uskutočnenie storna objednávky 15 až 30 dní pre dňom príchodu (dňom začiatku objednanej služby) je výška storno poplatku 30 % z ceny objednanej služby bez miestnej dane („ďalej len „MD“) miestna daň je (t.č. 3,00 € /osobu /noc),
 • uskutočnenie storna objednávky 7 až 14 dní pre dňom príchodu (dňom začiatku objednanej služby) je výška storno poplatku 50 % ceny objednanej služby bez MD uskutočnenie storna objednávky 0 až 6 dní pre dňom príchodu (dňom začiatku objednanej služby) a rovnako tak v deň príchodu do hotela je výška storno poplatku 100 % ceny objednanej služby bez MD.

Storno podmienky platia pre ubytovanie skupiny účastníkov pri zrušení rezervácie alebo pri neobsadení dohovoreného počtu izieb. IV.3. Akékoľvek ustanovenia, ktoré nie sú upravené v čl. IV. sa primerane upravujú podľa čl. I , čl.II a čl. III.

ČL. V. PODUJATIA

V.1. Podujatiami sa rozumejú napríklad konferencie, meetingy, školenia, rodinné podujatia, pracovné stretnutia.
V. 2. Objednávateľ podujatia musí prevádzkovateľovi oznámiť konečný počet účastníkov najneskôr 7 pracovných dní pred termínom konania podujatia, aby mohol prevádzkovateľ zabezpečiť potrebnú prípravu podujatia.
V. 3. Ceny a platba Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, platia nasledujúce podmienky pre rezerváciu podujatia:

 • Objednávateľ je povinný po objednaní služieb a následnom odsúhlasení objednávky prevádzkovateľom na základe zálohovej faktúry vystavenej prevádzkovateľom uhradiť 25% z celkovej ceny za objednané služby najneskôr 20 dní pred konaním podujatia.
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť zvyšok sumy za objednané služby na základe objednávky najneskôr hodinu pred oficiálnym začiatkom podujatia, ak nie je dohodnuté s objednávateľom v objednávke inak.
 • Objednávateľ je povinný zaplatiť zvyšok sumy za objednané služby na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom najneskôr 10 dní od dátumu vystavenia faktúry.

V. 4. Storno podmienky
Prevádzkovateľovi vzniká po stornovaní objednávky zo strany objednávateľa nárok na storno poplatky viď čl.III bod 4.
V. 5. Akékoľvek ustanovenia, ktoré nie sú upravené v čl. V. sa primerane upravujú podľa čl. I , čl.II a čl. III.

ČL. VI. OBČERSTVENIE

Všetko občerstvenie, ktoré je servírované formou bufetových stolov a ktoré nebude skonzumované behom vyhradeného časového úseku, t.j. prestávky na kávu, obeda alebo večere, bude podľa hygienických predpisov a noriem HCCP - EÚ najneskôrdo 2 hodín od počiatku servírovania odnesené personálom hotela. Z dôvodov dodržiavania hygienických postupov a noriem hotel nedovoľuje nosiť a konzumovať v hoteli prinesené jedlá a ani vynášať na izby a z hotela jedlá, ktoré boli určené výhradne ku konzumácii v hoteli. Pokiaľ nebolo dohovorené inak, platí prísny zákaz nosenia všetkých druhov jedál a nápojov (alkoholických či nealkoholických) do hotela.

ČL. VII. WELLNESS

Vstup do wellness centra a využívanie sáun a vírivej vane sa neodporúča ľudom so srdcovo cievnymi ochoreniami alebo inými ochoreniami ktoré by takéto saunovanie mohlo ich zdravotný stav zhoršiť. 

Vstup pre deti a mladistvých je povolený len v sprievode dospelej osoby ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť. 

Kúpanie sa vo vode nad 36 ° sa neodprúča deťom do 3 rokov a ľudom so srdcovo cievnym ochorením alebo iným ochorením ktoré by mohlo takéto kúpanie zhoršiť jeho zravotný stav.